Manager Finance & Control

“Make each day your masterpiece.”

Voor een van onze opdrachtgevers in Zuid-Limburg zijn wij opzoek naar een Manager Finance & control.

Onze opdrachtgever ontwikkelt en produceert systemen die vegetatie en beloop- en berijdbare verhardingen op daken en parkeerkelders mogelijk maakt. Door de slimme systemen voor groene daken via een breed netwerk in Europa, Afrika, het Midden en Verre Oosten. Met deze systemen leveren zij een positieve bijdrage aan ons stedelijk leefklimaat voor nu en in de toekomst.

 

Is groen je ding? Dan zit je bij deze opdrachtgever goed!

Je vindt het niet alleen terug op de daken, maar ook in de duurzaamheid van de producten en productieproces, huisstijl, en ook bij een aantal collega’s in de vingers. Eén groep collega’s zoekt zelfs in de pauze het groen op door iedere dag fanatiek aan de wandel te gaan in de bosrijke omgeving rondom het kantoor. deze organisatie bestaat uit een jong en internationaal team van 30 medewerkers. Waarvan de helft in het productieproces en de andere helft op kantoor werkt om de producten te verkopen en klanten te adviseren.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Verantwoordelijk voor de financiële administratie
 • Analyseren en rapporteren van financiële gegevens aan de directie en sales manager
 • Voorbereiden van de jaarrekening en de fiscale aangiften
 • Maken van kostprijsberekeningen
 • Opstellen van de maandelijkse verantwoordingsrapportage
 • Verantwoordelijk voor de salarisadministratie
 • Beheren en sturen van planningen
 • Bijdragen leveren aan de verbetering van de kwaliteitsrapportage

 

(Junior) Bandenmonteur M/V

“Life’s to short to drive a boring car”

Wil jij per direct aan de slag als (Junior) Bandenmonteur bij een grote, professionele organisatie? Dan is deze vacature echt iets voor jou!

Voor een toonaangevende organisatie op het gebied van banden(service) kun jij werkzaam zijn als (Junior) Bandenmonteur.

Je komt terecht in een leuk team met monteurs en gaat vanuit de vestiging van diverse voertuigen de banden wisselen en monteren. De sfeer is informeel en gezellig en het is prettig als je open en klantgericht bent. Wil je graag jezelf bijscholen? Geen probleem! Jij kan als bandenmonteur doorgroeien binnen de organisatie.

Dit ga je doen

Het vervangen van banden en wielen van allerlei soorten voertuigen. Dit doe je op de vestiging.

Gedragswetenschapper (MAZO)

Als Gedragswetenschapper bij het team Jeugd sta je midden in de samenleving. Je weet daardoor wat er speelt bij de jeugd en kan hier met jouw sociale vaardigheden goed op inspelen. Als coachende adviseur zet je jouw kwaliteiten voornamelijk in ter ondersteuning van de Jeugdconsulenten op jouw afdeling. Je ondersteunt hen bij het analyseren van hun casussen en denkt mee over de vervolgstappen die zij kunnen zetten. Daarnaast weet je van aanpakken en help je mee bij het verder opbouwen en professionaliseren van de afdeling.

Wat ga je doen?

 • Beoordeelt – op basis van onderzoek en interpretatie – de noodzaak van diagnostiek of hulpverlening.
 • Interpreteert diagnoses die door anderen zijn gesteld en besluit op basis daarvan tot passende interventies.
 • Analyseert de hulpvraag van de cliënt en de daarmee samenhangende problematiek en neemt, veelal in afstemming met ketenpartners, beslissingen t.a.v. te volgen werkwijzen/routes, te hanteren methodieken, in te zetten hulp en te nemen kernbeslissingen.
 • Neemt besluiten m.b.t.. indicatiestelling.
 • Intervenieert bij risicovolle/vastlopende gezinssituaties, neemt zo nodig besluiten tot opschaling van de hulp/zorg of gesloten plaatsingen in het belang van de veiligheid van de cliënten en hun cliëntsysteem.
 • Adviseert, coacht en biedt professie- en/of casusinhoudelijke ondersteuning aan de consulenten Jeugd en/of Volwassenen.
 • Levert inhoudelijke input voor en neemt deel aan planning en voortgangsgesprekken van consulenten jeugd en adviseert de clusterleider en het afdelingshoofd met betrekking tot benodigd interveniëren.
 • Initieert en draagt zorg voor de ontwikkeling van processen, instrumenten, beleid, kwaliteit en protocollen t.b.v. optimalisering van werkprocessen van de afdeling. Levert vanuit inhoudelijke deskundigheid bijdragen aan de ontwikkeling en bijstelling van het vigerende gerelateerde beleid.
 • Draagt bij aan de deskundigheidsbevordering van het team jeugd door het ontwikkelen en verzorgen van training en scholing van de consulenten.
 • Treedt op als inhoudelijk adviseur in bezwaar- en beroepsprocedures bij de Rechtbank;
 • Treedt op als inhoudelijk adviseur binnen de organisatie met betrekking tot jeugdigen en volwassenen met multi-problematiek.

Interieurverzorger m/v

Do you want to break free? Ga fulltime of parttime en voor lange tijd aan de slag als schoonmaker in de regio Parkstad!

Onze opdrachtgever is een grote dienstverlener die jou de mogelijkheid biedt om lekker zelfstandig aan de slag te zijn. Je bent veel op pad, alleen of met collega’s en krijgt je eigen panden toegewezen. Daar zorg jij er voor dat alles weer blinkt.

Steek jij graag je handen uit de mouwen? Join the club and make good money!

 

P&O adviseur

“Don’t limit your challenges. Challenge your limits’

Als P&O adviseur is de kern van de functie enerzijds het ontwikkelen, vaststellen en implementeren van het personeelsbeleid en anderzijds het adviseren en ondersteunen van de directeur-bestuurder, het MT en leidinggevenden inzake de uitvoering ervan.
Hiertoe behoren ook de vraagstukken die vanuit de WOR voorliggen en daarin vervul je een belangrijke rol in de samenspraak tussen de directeur-bestuurder en de OR.

Je bent vanuit een hands-on houding betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden binnen de afdeling P&O. Naast dat je een sturende en coördinerende rol vervult in onder andere het actueel (laten) houden van het personeelsinformatiesysteem, werving & selectie ben je direct bezig met casemanagement verzuim, scholing en arbo. Je stelt jaarlijks een werkplan op en draagt actief bij aan de planning- en control cyclus. In het bijzonder het budget P&O. Daarnaast beheer je de zakelijke en de personele verzekeringen.
Voor de komende jaren ligt de nadruk op digitaliseren, verzuimmanagement, veranderprocessen begeleiden, kostenbeheersing, budgetteren en budgetbewaking, datamanagement en KPI’s.

Je bent werkzaam op een vaste locatie en ressorteert hiërarchisch onder de directeursbestuurder, aan wie periodiek gerapporteerd wordt over de diverse P&O-thema’s. Je geeft hiërarchisch leiding aan de medewerker personeels- en salarisadministratie en aan de medewerker P&O.

Voor een optimale samenwerking neem je deel aan diverse overleg- en samenwerkingsvormen en onderhoud je
contact met externe organisaties en netwerk partners.

Verkeersregelaar

“Life is to short for traffic”

Leid jij alles in goede banen & staat veiligheid bij jou op nummer 1? Dan hebben wij een nieuwe uitdaging voor jou!

Wij zijn opzoek naar verkeersregelaars die goed het overzicht kunnen bewaren tijdens wegwerkzaamheden en andere activiteiten.

Ben jij in het bezit van de gewenste papieren dan is dit een pluspunt, maar heb je ze nog niet? Geen probleem! Jij kan met jouw enthousiasme de benodigde papieren behalen.

 

Adviseur communicatie

Als communicatieadviseur ga je aan de slag met communicatieadvies op diverse (bestuurlijke) dossiers: van waterkwaliteit tot innovatie en van risicocommunicatie tot wateroverlast. Je adviseert bestuur, directie en management op deze dossiers en begeleidt collega’s in verdere realisatie en implementatie.

Je bent zowel gesprekspartner op niveau voor het bestuur, directie, management en media, als voor medewerkers die dagelijks met hun laarzen in het water staan.
Je adviseert helder, kernachtig en getuigt van inzicht in actuele ontwikkelingen in het communicatievak, bestuurlijk-politieke verhoudingen en de inhoudelijke dossiers waaraan je meewerkt.
Je stemt proactief af, draagt de corporate communicatielijn actief uit en voelt je als een vis in het water in een dynamische politiek-bestuurlijke omgeving.

Belangrijk is dat je:

 • Overtuigingskracht hebt en een goede luisteraar bent
 • Geen 9-5 mentaliteit hebt en beseft dat bestuurders en organisatie ook buiten kantooruren een beroep op je doen
 • Beschikt over politiek bestuurlijke sensitiviteit
 • ‘Van buiten naar binnen’ kijkt, oog hebt voor de (online) omgeving en het krachtenveld waarin je opereert
 • Vraaggericht werkt en het vermogen hebt je in belangen en visies van anderen in te leven
 • Denkt in kansen en mogelijkheden en draagvlak weet te creëren
 • Besluitvaardig bent en kunt onderhandelen
 • Op de hoogte bent van de ontwikkelingen in het communicatievak en je kennis actief deelt
 • Ruime ervaring hebt in (crisis)woordvoering en goede contacten hebt met diverse media
 • Woordvoeringslijnen mede bepaalt en intern afstemt
 • Je collega-teamleden begeleidt bij projecten en dossiers en bijdraagt aan de ontwikkeling van het corporate communicatieteam
 • Proactief bent en regie voert op diverse dossiers en thema’s

Casemanager integraal-Ruimtelijke Ordening

Voor het Team Vergunningen bij één van de Gemeentes in Limburg zijn wij op zoek naar een casemanager integraal-Ruimtelijke Ordening.

Het team Vergunningen beoordeelt vergunningaanvragen en verstrekt informatie over de relevante wet- en regelgeving aan burgers, bedrijven, (maatschappelijke) organisaties en (branche)verenigingen. Naast Wabo-vergunningaanvragen worden ook vergunningen op grond van de Drank- en Horecawet en de Omgevingsverordening beoordeeld. Hiertoe worden vergunningprocedures waar mogelijk op elkaar afgestemd en vindt integrale toetsing plaats. Voor elke aanvraag wordt een casemanager aangewezen die het gehele proces coördineert.

Als casemanager integraal ruimtelijke ordening toets, beoordeel en regisseer je vergunningaanvragen en ben je verantwoordelijk voor het proces vanaf de eerste oriënterende gesprekken tot de uiteindelijke besluitvorming.  Je voert daarbij regelmatig overleggen met initiatiefnemers van uiteenlopende plannen en probeert daarin gezamenlijk te komen tot een haalbaar plan, rekening houdend met relevante wet- en regelgeving. In het proces is ook afstemming binnen de organisatie van groot belang. Een aanvraag ‘raakt’ vaak vele beleidsterreinen. Als casemanager integraal ruimtelijke ordening moet je daarom op de hoogte zijn en blijven van actueel beleid op het gebied van bijvoorbeeld toerisme en recreatie, natuur en landschap, economie en duurzaamheid. Regelmatig lever je als ‘ervaringsdeskundige’ ook inhoudelijk bijdragen aan de totstandkoming van dit beleid. Je belangrijkste toetsingskader blijft echter het bestemmingsplan. Vaak zul je concluderen dat een plan niet voldoet aan het bestemmingsplan of dat er interpretatieruimte is van de planregels. Bij de toetsing zoek je nadrukkelijk naar de ruimte binnen de regels en bepaal je in overleg met je collega’s of van het bestemmingsplan afgeweken kan worden. Daarvoor gelden er geen strikte standaardregels en is een ruimtelijke afweging op individueel niveau vaak noodzakelijk. Als afwijking van het bestemmingsplan ruimtelijk aanvaardbaar is, volg je de noodzakelijke afwijkingsprocedures, waaronder ook de uitgebreide voorbereidingsprocedures zoals een bestemmingsplanherziening of een projectafwijkingsbesluit. Daarbij wordt van jou, behalve een inhoudelijke deskundigheid, ook een hoge mate van politieke sensitiviteit verwacht in de advisering aan collega van B&W en gemeenteraad.

Planologisch jurist

Voor één van de Gemeentes in Limburg zijn wij opzoek naar een planologisch jurist.
Ben jij iemand die het leuk vind om mee te denken bij de ontwikkeling van de Gemeente en zie jij de nieuwe Omgevingswet als een interessante uitdaging?
Je gaat graag planmatig en gestructureerd te werk. Daarnaast heb je ook nog gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen.
Als jij dit bent… dan zoeken wij jou!

Als Planologisch jurist adviseer je over (juridische) ruimtelijke ordeningsvraagstukken en ga je aan de slag met complexe dossiers.
Met een juridische bril kijk je naar beleidsterreinen en werk je vanuit een integrale aanpak. Je hebt een actieve rol bij de doorontwikkeling van het omgevingsrecht en bij de implementatie van de omgevingswet. De voorbereidingen voor het opstellen van een omgevingsplan zullen tot jouw takenpakket gaan behoren. Je gaat werken in een omgeving met een diversiteit aan belangen, waarbij je in staat bent op zoek te gaan naar maatwerkoplossingen.  Je bent een vraagbaak en klankbord voor collega’s , zowel binnen als buiten het cluster.

Fiscaal adviseur

Voor het team Financiën en Salarisadministratie voor één van de Gemeentes in Limburg zijn wij opzoek naar een Fiscaal Adviseur.

Jouw werkzaamheden als Fiscaal Adviseur bestaan uit:

 • Adviseren met betrekking tot fiscale vraagstukken
 • Opzetten, inrichten en uitvoeren fiscale self-assessment in kader van het horizontaal toezicht
 • Proactief monitoren van marktontwikkelingen en actualiteiten